Dana 15.11.2019.godine u JU MSŠ Živinice u okviru projekta  “Ambasadori čistog zraka”, je instalirana  mjerna stanica za mjerenje koncentracija sumpordioksida (SO2) i čađi u zraku.Pripremu i instaliranje mjerne stanice su izvršili predstavnici  udruženja Eco Active Natura koji su  implementatori projekta “Ambasadori čistog zraka”  u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom BiH.

Stanice ostaju u trajnom  vlasništvu škola,  a brigu i upravljanje  mjernim stanicama će odretiti profesori škola. Planirano je da učenici, u prisustvu profesora, na časovima hemije ili u sklopu ekoloških sekcija, prate rad mjerne stanice, kada za to imaju slobodno vrijeme, bilježe imjerene vrijednosti koncentracija sumpordioksida (SO2) i čađi u zraku kao i da se održava  kontakt sa osobom na projektu zaduženom za praćenje rada mjerne stanice. Rad sa mjernim stanicama je potpuno bezbjedan, bez ikakvih štetnih posljedica po zdravlje i okoliš. Mjerna stanica ne sadrži opasne materije.  Podaci o zagađenju zraka biće redovno objavljivani na web stranici projekta. Ova aktivnost će se odvijati od 9. do 12. mjeseca  projekta ,sa tendencijom da bude nastavljena i nakon završetka projekta.

Učenici  koji su prošli edukaciju o zagađenju zraka, te značaju i uspostavi  Stanica za mjerenje koncentracije sumpordioksida (SO2) i čađi u zraku će održati radionice u svojim školama namijenjene educiranju ostalih učenika  o ovoj temi.

Na web stranici http://ambasadori.eco-natura.ba/,  će biti objavljivane aktivnosti i rezultati mjerenja zagađenja zraka na regularnoj osnovi. Takođe će projektni tim sa ekspertom za zagađenje okoliša mentorisati dalje aktivnosti  na izradi mjernih stanica i vršnjakoj edukaciji, te na mjesečnoj osnovi obilaziti škole sa kojim će biti ostvarena saradnja. Nakon postavljanja mjernih stanica, one ostaju u trajnom vlasnišvu škola, čime se obezbjeđuje održivost projekta i nakon završetka.