Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Sl. Novine TK-a“, broj: 17/11 i 9/15.), člana 10. i člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (Sl. Novine TK-a br. 9/15.), člana 48. i 49. Pravila JU Mješovita srednja škola Živinice, Odluke Školskog odbora broj: 02-3878/15. od 18. 9. 2015. godine i Rješenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj: 10/1-38-034879-3/15 od 21. 12. 2015. godine, JU Mješovita srednja škola Živinice, raspisuje

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika za školsku 2015/2016. godinu

I OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenata.

II BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS I PROGRAMI

 • Četvorogodišnji programi sticanja srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručna zvanja:
 1. Elektrotehničar energetike ………………………………………………………………. 20 polaznika
 2. Mašinski tehničar …………………………………………………………………………… 20 polaznika
 3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje ……………………………… 10 polaznika
 4. Poljoprivredni tehničar (EU VET) ……………………………………………………. 10 polaznika
 5. Tehničar finalne obrade drveta ………………………………………………………….10 polaznika
 6. Šumarski tehničar (EU VET) …………………………………………………………… 20 polaznika
 • Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja
 1. Elektroinstalater ……………………………………………………………………………….. 5 polaznika
 2. Elektromehaničar………………………………………………………………………………. 5 polaznika
 3. Automehaničar ………………………………………………………………………………….5 polaznika
 4. Bravar …………………………………………………………………………………………….. 5 polaznika
 5. Instalater centralnog grijanja ……………………………………………………………… 5 polaznika
 6. Zavarivač ………………………………………………………………………………………. 10 polaznika
 7. Ratar – povrtlar (EU VET) ……………………………………………………………….. 5 polaznika
 8. Voćar – vinogradar (EU VET)       ………………………………………………………….. 5 polaznika
 9. Cvjećar – vrtlar (EU VET) ………………………………………………………………… 5 polaznika
 10. Stolar (EU Phare VET) …………………………………………………………………….. 5 polaznika
 11. Tapetar …………………………………………………………………………………………… 5 polaznika
 • Programi za obrazovanje polaznika za sticanje majstorskog ispita:
 1. Majstor stolar-programer na CNC mašinama – V stepen ……………………….10 polaznika

III BROJ RJEŠENJA O ODOBRAVANJU IZVOĐENJA PROGRAMA:

     10/1-38-034879-3/15 od 21. 12. 2015. godine

IV NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO ZAVRŠAVANJE

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.

Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.

Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i augustovski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredan rok koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

 

V NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE I ZVANJE KOJE SE STIČE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 1. Elektrotehničar energetike
 2. Mašinski tehničar
 3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
 4. Poljoprivredni tehničar
 5. Tehničar finalne obrade drveta
 6. Šumarski tehničar

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi za zanimanje:

 1. Elektroinstalater
 2. Elektromehaničar
 3. Automehaničar
 4. Bravar
 5. Instalater centralnog grijanja
 6. Zavarivač
 7. Ratar – povrtlar
 8. Voćar – vinogradar
 9. Cvjećar – vrtlar
 10. Stolar
 11. Tapetar

Po završetku programa za sticanje zvanja majstora, stiče se diploma o položenom majstorskom ispitu za zanimanje:

 1. Majstor stolar-programer na CNC mašinama

VI VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Odlukom Školskog odbora o visini cijena obrazovnih i intelektualnih usluga sukladno Cjenovniku obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a.

Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za stjecanje odgovarajuće stručne spreme.

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

 • Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:
 1. Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta,
 4. Kopija lične karte,
 5. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)
 • Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:
 1. Zahtjev za upis,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
 4. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju ( original ili ovjerene kopije ne stariuje od 6 mjeseci)
 5. Kopija lične karte,
 6. Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.
 • Dokumentacija potrebna za upis u programe za stjecanje zvanja majstora – V stepen stručne spreme:
 1. Zahtjev za upis,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta,
 4. Kopija lične karte,
 5. Diploma o stečenom zanimanju KV radnika (original ili ovjerene kopije ne straije od 6 mjeseci),
 6. Potvrda o najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

VIII NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati u Sekretarijatu Škole na adresi JU Mješovita srednja škola Živinice, Ul.A.Izetbegovića 12a.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona:

(035) 772-611 ili e-mail: msszivinice@bih.net.ba .

 

                                                                                                          VD DIREKTOR

Ramiz Glavić prof.