Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania. Zapłata za Akcje Imienne dokonana zostanie w odpowiednim dniu rozliczenia transakcji Globus Trader – MMCIS.ru jest najlepszym źródłem informacji dla handlowców wskazanym w pkt 11 powyżej. Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania nie był, stroną porozumienia, o których mowa w art. 87 ust.

Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

Wzywający jest spółką kontrolowaną przez fundusz, któremu doradza Enteprise Investors Corporation („Enterprise Investors”). Enterprise Investors jest najstarszą oraz jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Enterprise Investors dotychczas stworzyło dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały 2 miliardy EUR w 144 firmy. Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 niniejszego Wezwania.

  1. Wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja Imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  2. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku.
  3. Wzywający nie jest ani nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust.
  4. Zarówno Wzywający jak i Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów złożonych po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.
  5. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może ulec skróceniu jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania.

Enterprise Investors zainwestuje w Goodspeed

Zwraca się uwagę, że Akcje będą nabyte, o ile zostanie Walutowe Transakcje Trzy Powody Dlaczego Bije Obrotu Giełdowego spełniony warunek wskazany w pkt 6 Wezwania.

Enterprise Investors kończy inwestycję w JNT Group

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być przedłużany przez Wzywającego na zasadach określonych w Rozporządzeniu. Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy, którym doradza Enterprise Investors Corporation. Głównym celem funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej – nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu. Enterprise Investors – firma inwestycyjna typu private equity i venture capital z siedzibą w Warszawie[1], założona w 1992[2][3] przez Johna P. Birkelunda i Roberta Farisa[1] z inicjatywy Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości[2], która od tamtej pory zarządzała jego inwestycjami[2].

Zainwesto-waliśmy w 155 spółek

Specjalizuje się w wykupach oraz dostarczaniu kapitału na etapie wzrostu w spółkach zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej[4]. Jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Staramy się, by nasz korzystny wpływ nie ograniczał się wyłącznie do portfela spółek. Istotne dla nas wartości promujemy zarówno w branży private equity, jak i wśród szerszej społeczności biznesowej.

Enterprise Investors

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. Z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłaszane przez Polish Enterprise Funds SCA w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki reprezentujących do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane zgodnie z art. 74 ust. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r.

Fundusz Enterprise Investors ma zgodę UOKiK na przejęcie Anwimu

Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE). Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, jego podmioty dominujące ani jego podmioty zależne nie nabywały Akcji bezpośrednio ani pośrednio. Cena w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji na Okaziciela Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o ok. 3%. Cena w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji na Okaziciela Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o ok. 37%. Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Wzywający. Ekoenergetyka jest podmiotem aktywnym w sektorze elektromobilności.

A) Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów został w taki sposób wydłużony, Wzywający zawiadomi o tym fakcie zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed datą zakończenia pierwotnego, poprzednio ogłoszonego, terminu przyjmowania zapisów. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do łącznie 70 dni. 5 Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie wydłużony, Wzywający, zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia wydłużonego terminu przyjmowania zapisów. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może ulec skróceniu jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania.

(„Umowa Akcjonariuszy”) pomiędzy Wzywającym, Pragma Inkaso S.A., Guardian Investment sp. Z o.o., oraz panem Tomaszem Boduszkiem po dacie rozliczenia niniejszego Wezwania Wzywający zapewnił sobie możliwość zawarcia z pozostałymi stronami Umowy Akcjonariuszy porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje. Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust.

1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej z zastrzeżeniem, że Pragma Inkaso S.A. Jako akcjonariusz Spółki posiadający powyżej 5% wszystkich Akcji wyraził na rzecz Wzywającego pisemną zgodę stosownie Uczestnictwo Konstantyna Kondakova w grupie MMCIS do art. 79 ust. 4 Ustawy, aby Cena Akcji należących do Pragma Inkaso S.A. Była niższa od minimalnej ceny ustalonej na podstawie art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy oraz niższa od Ceny w Wezwaniu.

Jest niższa niż Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela i wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję na Okaziciela należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja na Okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Fundusz Polish Enterprise Funds SCA traktuje nabycie Akcji Spółki jako inwestycję zgodną z jego strategią oraz profilem inwestycyjnym. W związku z tym, zamiarem Wzywającego jest posiadanie do 100% głosów na walnym zgromadzeniu i do 100% kapitału zakładowego Spółki. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Wzywającego będzie zależna od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

W sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. 2017 poz. 1748) („Rozporządzenie”). W związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 r. Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. Z siedzibą w Katowicach („Wezwanie”), działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r.