Učenici IIIel1 i IIIel2 su , zajedno sa nastavnikom Salkić Hamdom dipl.ing.el.teh. u okviru NPP za predmet Praktična nastava/ laboratorijski rad, dana 10.12. 2018. godine posjetili elektroenergetsko postrojenje TS ( tansformatorsku stanicu) 380/220/110 kV, 1100 MVA “Ljubače” vlasništvo Elektroprenos Tuzla.

Učenici su upoznati sa načinom rada, upravljanja, kontrole i sistema zaštita u gore pomenutom postrojenju.

Posjeta je uspješno obavljena, na zadovoljstvo učenika.