Evropski dan jezika se obilježava 26. septembra od 2001. godine a na inicijativu Vijeća Evrope,
u saradnji sa Evropskom komisijom. Cilj obilježavanja je poticanje na učenje više jezika u
svakom životnom dobu, u školi i izvan nje, budući da je jezična raznolikost alat za postizanje
većeg međukulturalnog razumijevanja.
Stručni aktiv jezika je u svom Programu rada za ovu školsku godinu planirao i proveo nekoliko
različitih aktivnosti na obilježavanju Evropskog dana jezika. Održane su prigodne radionice,
izrađeni su panoi posvećeni evropskim jezicima koji su postavljeni u holu škole, na časovima su
održani prigodni kvizovi, otpjevane pjesme na različitim jezicima, prezentovani pozdravi i nazivi
hrane na više od 20 različitih jezika, organizovane radionice kreativnog pisanja na temu jezika,
urađeni promotivni materijali koji se nalaze na ogradama u školskom holu, analizirane pjesme,
diskutovano na temu porodica jezika i organizovana stručna posjeta Filozofskom fakultetu u
Tuzli – odsjeku za jezike.


U posjetu je išlo 30 učenika u pratnji tri profesorice. Učenicima se obratila dekanesa Filozofskog
fakulteta i zahvalila se na posjeti i podsjetila ih na značaj izučavanja jezika. Profesori sa odsjeka
za bosanski, engleski, njemački i turski jezik su predstavili svoje odsijeke i pripremili zanimljive
radionice na temu anglizama, germanizama i turcizama u našem jeziku. Učenica 4mt2, Azra
Imamović, i profesorica engleskog jezika, Ilvana Kijametović Kitić, su dale izjavu za Televiziju
Tuzlanskog kantona.
U provođenju ovih aktivnosti su učestvovali: Suada Butković, Adnana Aščić, Ilvana Kijametović
Kitić, Sanela Pendić Tulumović, Mirsada Šljivić, Almira Mešić i Senija Jagodić.