Nastavnici:

Redni broj Prezime i ime nastavnika
1 Ramić Samira
2 Butković Suada
3 Mešić Almira
4 Pendić Tulumović Sanela
5 Šljivić Mirsada
6 Aščić Subhija
7 Šahbegović Alma
8 Kovačević Anel
9 Čeliković Mela
10 Kitić K. Ilvana
11 Jagodić Senija
12 Aščić Adnana
13 Muhamedbegović Meliha
14 Čokić Adis
15 Nasupović Behija
16 Brkić Nesiba
17 Poljić Adisa
18 Bojić Semir
19 Đulović Irma
20 Džihanović Naida
21 Goletić Edin
22 Haličević Mersiha
23 Begić Melisa
24 Žigić Almir
25 Maida Šljivić
26 Beširović Selma
27 Trakić Elmedina
28 Pepić Advija
29 Kamberović Vanesa
30 Salkičić Sanel
31 Užičanin Elvira
32 Hodžić Adnan
33 Puzić sabina
34 Hurić Samira
35 Poljić Osman
36 Jagodić Hisma
37 Jašarević Zehrudin
38 Salihović Eldin
39 Rahmanović Mediha
40 Lolić Admir
41 Tulumović Osman
42 Lješnica Adel
43 Maslić Zehudin
44 Šehić Esma
45 Strašević Suadin
46 Ćasurović Senada
47 Čamdžić Muamera
48 Kadić Mediha
49 Primorac Igor
50 Hadžić Amir
51 Hasanović Sarajlić Senida
52 Omerović Enisa
53 Selić Emina
54 Šišić Ernad
55 Brkić Amir
56 Mahmuzić Adnan
57 Fočić Jasmina
58 Umihanić Muharem
59 Mešić Vanes
60 Mujanović Mehdin
61 Hafizović Sabiha
62 Hadžić Mugdim
63 Mešanović Mevludin
64 Palić Merima
65 Alibašić Halid
66 Ibrahimović Mirsad
67 Poljić Ilhama
68 Ćasurović Ibro
69 Hodžić Halid
70 Paočić Damir
71 Aljić Hazim
72 Salkić Hamdo
73 Umihanić Midhat
74 Lučić Ilija
75 Emil Herić
76 Ikanović Inela
77 Šabačkić Fadil
78 Džinić Alma
79 Pašić Fahrudin
80 Aljić Elfa
81 Tursić Mubera
82 Spahić Samir
83 Butković Emina
84 Habibović Irfan
85 Patković Mensur
86 Redžić Iljaz
87 Redžić Dževad
88 Bojagić Mehmedalija
89 Aljić Hidajet
90 Čaušević Advija
91 Hamzić Nijaz
92 Maričević Ilija
93 Hadžikić Fatima
94 Kamberović Mirzeta
95 Mehić Azra
96 Malkić Semina
97 Malkić Nermina
98 Rizvić Bahrudin
99 Osman Havušić
100 Pepić Jasmina
101 Kahrimanović Sanela
102 Umihanić Eldina
103 Ikanović Fata
104 Alibašić Aida
105 Smajić Rusmira

Ostali uposlenici:

Redni broj Radnik Radno mjesto
1 Imširović Aida Sekretar
2 Salihović Ramiz Referent za ekonomsko – finansijske poslove
3 Smajić Mehmedović Ramiza Referent za administrativne poslove
4 Dedić Zoraida Bibliotekar
5 Mehanović Lejla Pedagog
6 Omerović Enisa Pedagog
7 Nuhić Ajsela Stručni saradnik edukacijsko rehabilitacijskog profila
8 Mešanović Šaban Domar – ložač
9 Brčaninović Semiz Domar – ložač
10 Džihanović Šećira Higijeničar
11 Mešanović Zirajeta Higijeničar
12 Kovačević Advija Higijeničar
13 Aličić Jasmina Higijeničar
14 Šišić Safija Higijeničar
15 Brčaninović Nezira Higijeničar
16 Klopić Almasa Higijeničar
17 Ahmetović Fahreta Higijeničar
18 Aganović Zuhra Higijeničar
19 Taletović Naila Higijeničar