Od danas je naša škola bogatija za jedan novi savremeni  plastenik, površine 100m2 sa potrebnom pratećom opremom i zasadom za jesenju i proljetnu sjetvu, kroz projekat

“Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru”

koji se realizira u saradnji sa  CACH.

CACH ima za cilj pomoći u ohrabrivanju mladih Bosne i Hercegovine da uče, studiraju i rade u poljoprivrednom sektoru. Ključni cilj je poboljšati nastavne metode, kroz veće praktično iskustvo te doprinijeti većem interesovanju, boljoj ekpertizi poljoprivrede u Bosni i Hercegovini kao zanimljivom području rada. Kao dio CACH projekta IGAS (Stvaranje radnih mjesta i prihoda u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini), ovaj sporazum predstavlja zajedničku suradnju između CACH i Škole kako bi se više ojačao „angažman i osnaživanje mladih “u poljoprivredi Bosne i Hercegovine.

Projektna aktivnost osnaživanje i angažman mladih U cilju poboljšanja praktične metode učenja i nastavnih metoda CACH je podržao našu školu dodjelom potpuno funkcionalnog plastenika sa pratećom opremom, potrebnim alatom, te odgovarajućim vrstama sadnica i sjemena. Uz kompletan nadzor stručnjaka CACH-a, Škola će moći demonstrirati učenicima kako primijeniti teoriju u praksi pružanjem praktičnih i konkretnih iskustava tokom cijele godine. Iskustvo će uključivati, ali se neće ograničavati se na sljedeće aktivnosti:

-Planiranje i rad u plasteniku sa agro tehničkim i ekonomskim aspektima;

– Sadnja usjeva kao što su paradajz, krastavci, razne salate, paprike i jagode, itd

– Posmatranje i dokumentiranje uslova rasta i relevantnih parametara kao što su potrebe za navodnjavanjem i prozračivanjem, praćenje i promatranje prevencije ili liječenja eventualno nastalih bolesti;

– Praćenje svih aspekata koji se odnose na praktično upravljanje i marketing.

Škola je za ovaj projekat obezbijedila:

-Obradivo poljoprivredno zemljište na svojoj parceli pogodno za poljoprivredu za  postavljanje 100 m² plastenika;

-Pratila i nadzirala proces instalacije plastenika (od strane eksternog pružaoca usluga, dobavljača);

Za realizaciju kompletnog projekta škola će:

-Imenovati odgovornu osobu koja će biti odgovorna za provođenje svih aktivnosti vezanih za projekat, bliskoj saradnji sa CACH;  Osigurati dovoljan broj učenika koji će dobrovoljno učestvovati;

-Razraditi detaljan plan edukacije koji se odnosi na rad u plasteniku kroz sve predmete uključujući agrotehničke, ekonomske, upravljačke i marketinški aspekte;

-Osigurati dovoljan spoj prakse i teorije (npr. trenutni kurikulum) ;

-Pripremiti narativni i financijski izvještaj na tromjesečnoj te godišnjoj osnovi

Saglasnost na realizaciju projekta je dalo resorno MON TK.