Na osnovu člana 132. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju («Sl. novine TK- a» broj: 10/20 – prečišćen tekst i 11/20), člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene. novine TK-a“ broj: 9/15), člana 111. Pravila JU Mješovita srednja škola Živinice i Rješenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona o upisu organizatora obrazovanja odraslih – Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice broj: 10/1-38-034879-2/15 od 04.12.2015. godine, Odluke Školskog odbora broj: 02-2043/20 od 21.09.2020. godine, Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice  raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

Za upis polaznika u školsku 2020/2021. godinu

 

I

 1. a) Za stručna zvanja

 

– Tehničar elektroenergetike                                                                   20 polaznika

– Mašinski tehničar                                                                                    10 polaznika

– Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje                           10 polaznika

– Poljoprivredni tehničar                                                                           10 polaznika

– Tehničar finalne obrade drveta                                                              5 polaznika

– Tehničar za obradu drveta – programer na CNC mašinama           15 polaznika

– Šumarski tehničar                                                                                    20 polaznika

– Medicinska sestra/tehničar                                                                    50 polaznika

 

 1. b) Za zanimanja

– Elektroinstalater                                                                                      10 polaznika

– Električar                                                                                                   10 polaznika

– Zavarivač                                                                                                   20 polaznika

– Bravar                                                                                                        10 poalznika

– Instalater centralnog grijanja                                                               15 polaznika

– Automehaničar                                                                                        15 polaznika

– Ratar- povrtlar                                                                                         5 polaznika

– Cvjećar –vrtlar                                                                                         5 polaznika

– Voćar- vinogradar                                                                                   5 polaznika

– Stolar                                                                                                         10 polaznika

– Tapetar                                                                                                      15 polaznika

– Frizer – vlasuljar                                                                                     20 polaznika

 

 1. c) Majstor stolar – programer na CNC mašinama – V stepen 15 polaznika

II

U program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno predhodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status učenika ili studenta.

 

 1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA ZAVRŠAVANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA POLAZNIKA
 • Programi obrazovanja odraslih izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno – konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.
 • Izvođenje programa dokvalifikacije i prekvalifikacije polaznika traje najmanje šest (6) mjeseci.
 • Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.
 • Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i avgustovski ispitni rok), a po potrebi I jedan vanredni rok koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.
 • Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja. 

   

  2. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

  Visina troškova obrazovanja odraslih utvrđena je Odlukom Školskog odbora o visini cijena obrazovanja odraslih i intelektualnih usluga sukladno Cjenovniku obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

  Svakom polazniku uručuje se Rješenje o utvrđenoj razlici visine troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za upis kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole),
 2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi- za kandidate sa osnovnom školom (original ili duplikat),
 3. Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole i svjedodžbu o završenoj srednjoj školi/diploma- za prekvalifikaciju (original ili duplikat),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih- original ili ovjerena kopija,
 5. Kopija lične karte,
 6. Cipsov obrazac o mjestu prebivališta,
 7. Ovjerenu izjavu da nema status redovnog učenika ili studenta
 8. Dokaz o uplati upisnine (podaci o uplati su u školi).

 III

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom Konkursu, a najdalje do 13.10.2020. godine.

Prijem dokumentacije vrši se u kancelariji broj: 33. u vremenu od 9,00- 13,00 sati.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj: 035/772-611.

 

                                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                                             Havušić Osman, dipl. med. tehničar