KONKURS

Za dodjelu stipendija učenicima romske nacionalne manjine koji su redovno upisani u srednje škole na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/20 godini

U okviru Projekta „Podrška Romima, učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo“ koji finansira i tehnički podržava Romski obrazovni fond (REF), a implementira Udruženje Roma “Euro Rom” (u daljem tekstu: Udruženje) objavljuju konkurs za dodjelu stipendija učenicima romske nacionalne manjine koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu u školskoj 2019/20 godini na području Tuzlanskog kantona.

Program obezbjeđuje sljedeće komponente:

– Finansijsku podršku – u iznosu od 40 EUR izraženih u konvertibilnim markama mjesečno u trajanju od 9 mjeseci. (Korisnik/ca stipendije može godišnje dobiti maksimalan iznos od 360 EUR izražen u konvertibilnim markama, koji je uslovljen postavljenim kriterijima, a u svrhu pokrivanja troškova školskog pribora, udžbenika, užine, prijevoza itd.)

– Mentorstvo – kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja uspjeha, uključivanja u dodatnu i dopunsku nastavu; u pripremama za nastavak školovanja u višim stepenima obrazovanja; u postavljanju viših ciljeva postajući njihovi “drugi roditelji” u školi; razvijanja vještina u oblasti učenja, planiranja rada i učenja, itd.

– Tutorstvo – kroz pružanje podrške na dodatnim časovima iz određenih školskih predmeta, priprema za polaganje mature i priprema za polaganje prijemnog ispita na fakultetu.

Ciljevi programa su:

 • Povećan prelazak iz osnovnih škola u srednje škole
 • Poboljšana stopa zadržavanja romskih učenika
 • Poboljšan uspjeh u školi
 • Povećan broj učenika koji su diplomirali u srednjoj školi
 • Povećan prelazak iz srednjih škola na visoko obrazovanje
 • Povećan broj zaposlenih Roma/kinja

I USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA

Učenik (riječ učenik se odnosi na osobe oba spola, učenik i učenica) može da učestvuje na konkursu za dodjelu stipendije iz sredstava ovog Projekta ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine* i da živi na području Tuzlanskog kantona;
 2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. da nije korisnik stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodjeljuju od strane organizacija koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta općine i/ili Tuzlanskog kantona i/ili Bosne i Hercegovine kao ni od drugih organizacija/institucija/ustanova/firmi;
 4. da je školske 2019/20 godine upisan kao redovan učenik u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mješovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Tuzlanski kanton odnosno Grad u svojstvu suosnivača;
 5. da je prethodni razred završio općim uspjehom.

II OBAVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Tokom korištenja stipendije, učenici korisnici stipendije se obavezuju na sljedeće:

 • da održe (ako je opći uspjeh najmanje dobar) ili da poprave opći uspjeh u razredu koji pohađaju školske 2019/20 godine u odnosu na opći uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
 • da nemaju više od tri nedovoljne ocjene na prvom polugodištu školske 2019/20 godine;
 • da nemaju više od 14 neopravdanih izostanaka na prvom polugodištu školske 2019/20 godine;
 • da redovno pohađaju nastavu;
 • da sarađuju sa nastavnikom/stručnim saradnikom iz škole, koji je izabran za njegovog mentora u cilju zajedničkog planiranja, sprovođenja i vrednovanja mjera i aktivnosti za poboljšanje školskog uspjeha i redovnosti pohađanja nastave;
 • da redovno pohađaju dodatne mentorske časove i druge dogovorene obaveze;
 • da obavljaju različite vrste zadataka i aktivnosti van nastave, u skladu sa dogovorom sa mentorom (uključivanje u vannstavne aktivnosti, školske akcije, akcije lokalne zajednice na promociji obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, medijske događaje…);
 • da sarađuju sa Projektnim timom i pružaju tražene informacije u vezi sa evaluacijom programa stipendiranja, mentorstva i tutorstva;
 • da blagovremeno obavještavaju svog mentora o bilo kakvim promjenama svog statusa kao učenika (prebacivanje u drugu školu, preseljenje, odustajanje od školovanja, bilo kakve promjene ličnih kontakt informacija, računa u banci, itd.).

III POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sljedeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni dio:

 1. Originalnu Prijavu za dodjelu stipendije za učenike romske nacionalne manjine srednjih škola kоја је objavljena kao dio ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa FB stranice Udruženja Roma “Euro Rom” ili se odštampana može dobiti od Roma medijatora ili u uredu Udruženja, Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) Tuzla. (OBRAZAC broj 1. – PRIJAVA)
 2. Ovjerenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, drugi, treći ili četvrti razred školske 2019/20 godine kao redovan učenik (Potvrda se može preuzeti u srednjoj školi koju učenik pohađa i koja se izdaje besplatno.)
 3. Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu;
 4. Ovjerenu Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije која је objavljena kao dio ovog Konkursa i može se preuzeti sa FB stranice Udruženja Roma “Euro Rom” ili se odštampana može dobiti od Roma medijatora ili u uredu Udruženja. (ОBRAZAC broj 2. – IZJAVA)
 5. Ovjerenu Izjavu roditelja/staratelja ili korisnika stipendije da je pripadnik romske nacionalne manjine, ili Rodni list u kojem je navedena nacionalna pripadnost romskoj nacionalnoj manjini ili Preporuke za dodjelu stipendija registrovanog udruženja građana koji se bavi unapređivanjem položaja Roma da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine, koja je objavljena kao dio ovog Konkursa i može se preuzeti sa FB stranice Udruženja Roma “Euro Rom” ili se odštampana može dobiti od Roma medijatora  ili u uredu Udruženja. (ОBRAZAC broj 3. – PRIPADNOST romskoj nacionalnoj manjini)
 6. Оriginal ili fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine učenika*, bez obzira na datum izdavanja.
 7. Motivaciono pismo
 8. Uvjerenje o socio – ekonomskom statusu roditelja/staratelja (uvjerenje sa biroa – ukoliko su roditelji/staratelji nezaposleni, platna lista za zaposlene roditelje/staratelje)

Коnkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

IV ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na Konkurs je do 25. septembra 2019. godine.

Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti lično ili poslati poštom na adresu ,Udruženje Roma “Euro Rom” Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) 75 000 Tuzla.

Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 25. septembra 2019. godine.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

V KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA KANDIDATA

Svi kandidati koji su se blagovremeno prijavili i koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija biće rangirani na osnovu sljedećih kriterija:

 1. Da je pripadnik romske nacionalne manjine
 2. Da je upisan/a kao redovan učenik u 2019/20 školskoj godini
 3. Da je ostvario najmanje opći uspjeh u prethodnoj školskoj godini na osnovu srednje ocjene
 4. Socio-ekonomski status
 5. Motivacino pismo

AD 1. Da je pripadnik romske nacionalne manjine – Eliminatorni kriterijum

AD 2. Da je upisan/a kao redovan učenik u 2019/20 školskoj godini, maksimalan broj bodova 5

AD 3.Da je ostvario najmanje opći uspjeh u prethodnoj školskoj godini na osnovu srednje ocjene.  Мinimalan broj bodova za opći uspjeh je 4, a maksimalan 10.

AD 4. Socio-ekonomski status. Мinimalan broj bodova je 1, a maksimalan 10.

AD 5. Motivacino pismo. Мinimalan broj bodova je 1, a maksimalan 10

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodjelu učeničke stipendije.

Prednost će se dati romskim djevojčicama, pri istim kriterijumima.

VI POSTUPAK KONKURISANJA

Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Udruženju Roma “Euro Rom”. Udruženje pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna i traži eventualne dopune.

Komisija za stipendiranje romskih učenika srednjih škola u roku od 10 radnih dana po isteku konkursnog roka donosi odluku o dodjeli učeničkih stipendija za učenike romske nacionalne manjine i o tome podnosi izvještaj.

Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste u roku od 7 dana od dana njenog objavljivanja na FB stranici Udruženja Roma “Euro Rom”. Kandidat podnosi prigovor Udruženju na istu adresu na koju je poslana konkursna dokumentacija. Komisija razmatra prigovore u roku od 3 dana, utvrđuje konačnu rang listu učenika, obavještava kandidate i srednje škole i objavljuje listu izabranih stipendista na internet adresi Udruženja.

Komisija za stipendiranje romskih učenika srednjih škola zadržava pravo da prije donošenja odluke pozove kandidata na razgovor u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.

VII ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ugovori se potpisuju u 2 istovjetna primjerka, od koji jedan primjerak zadržava primalac stipendije, a jedan zadržava Udruženje.

Nakon potpisivanja ugovora, primalac stipendije će u roku od 5 radnih dana otvoriti račun u NLB banci na koji će primati stipendiju i dostaviti sve potrebne podatke u vezi računa Udruženju. Žiro račun je potrebno da glasi na primaoca stipendije (učenika), ukoliko se radi o malodobnoj osobi obavezno da je naveden roditelj/staratelj

VIII ISPLATA STIPENDIJE

Stipendije se uplaćuju na bankovni račun učenika u te svrhe. Stipendije se isplaćuju u maksimalno 9 jednakih mjesečnih rata tokom perioda od jedne školske godine, a u zavisnosti od početka programa i datuma potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Broj mjesečnih rata tokom jedne školske godine se bliže definiše ugovorom.

ZADRŽAVANJE ISPLATE I OBUSTAVA ISPLATE STIPENDIJE

Kako bi nastavio da prima stipendiju u drugom polugodištu, učenik/ca mora da ispuni sljedeće uslove na prvom polugodištu školske 2019/20 godine:

 1. da ima opći uspjeh koji ne može biti niži od nedovoljnog sa najviše tri nedovoljne ocjene;
 2. da ima ocjenu iz vladanja ne nižu od dobar (3);
 3. da nema više od 14 neopravdanih izostanaka;

Posljednja rata stipendije se uplaćuje na osnovu podnijetog svedočanstva o pozitivnom uspjehu učenika na kraju školske 2019/20 godine. Ukoliko učenik nije završio razred pozitivnim uspjehom, ne dobija posljednju ratu stipendije.

Kopiju svjedočanstva korisnika stipendije podnosi mentor za učenike stipendiste.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju da je naknadno utvrđeno da su podaci o korisniku netačno prikazani, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja od druge organizacije/institucije/ustanove/firme ili po drugom osnovu iz budzeta općine i/ili Tuzlanskog kantona i/ili Bosne i Hercegovine, kao ni od od drugih organizacija/institucija/ustanova/firmi ili napusti redovno školovanje.

Х DODATNE INFORMACIJE

Pitanja zaposlenih u školama, učenika i roditelja/staratelja u vezi sa dokumentacijom i procedurom konkurisanja, kao i drugim pitanjima u vezi izbora kandidata i dodjelom stipendija, mogu se postaviti elektronskim putem na adresu eurorom_bh@yahoo.com ili pozivom na broj telefona 035 228 884 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 sati, ili lično u uredu Udruženja, Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) Tuzla.

Potrebne konkursne obrasce možete preuzeti ovdje: Konkursni obrasci

 

Projekat „Podrška Romima,učenicima srednjih škola
kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo“ se provodi
uz  finansijsku  podršku Romskog obrazovnog fonda
(REF-a),