Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. “Trudno sobie wyobrazić, aby zwolennicy wchodzenia do euro w przewidywalnej przyszłości mieli osiągnąć w polskim parlamencie tak dużą przewagę, dzięki której mieliby większość zdolną do zmian w konstytucji” — pisał Hirsch. Dyskusja na temat wprowadzenia euro jest jednak czysto polityczna i teoretyczna, bo jak pisał w Business Insiderze Rafał Hirsch, dziś “Polska nie spełnia i jeszcze długo nie będzie spełniać podstawowego warunku prawnego, polegającego na konieczności dostosowania przepisów polskiej konstytucji”. Jeszcze większą różnicę widać w momencie, gdy Polaków zapytano o osobiste korzyści z przystąpienia do unii walutowej.

Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni

Oczekuje się, że roczna dynamika cen eksportowych konkurentów strefy euro w najbliższym okresie pozostanie podwyższona, a później będzie spadać wraz z obniżaniem się cen surowców i ustępowaniem presji w łańcuchu produkcyjnym. Realne dochody do dyspozycji w 2023 według projekcji skurczą się, w dużej mierze pod wpływem wysokiej inflacji, a w latach 2024–2025 będą się stopniowo poprawiać. Szacuje się, że realne dochody do dyspozycji w 2022 zmalały z powodu wyższej inflacji i niższego niż w 2021 łącznego salda transferów fiskalnych, co wynikało z wycofania środków pomocowych związanych z pandemią, mimo wdrożenia dodatkowych środków mających skompensować wysokie ceny energii.

Po co reformy? Chodzio o rozszerzenie

Nie chodzi o decyzje strategiczne (te nadal Unia próbowałaby koordynować wśród 27 państw Unii), lecz o nakładanie sankcji, decyzje pośrednie w procesie rozszerzenia Unii, mianowanie wysłanników, przyjmowanie wspólnych deklaracji w kwestiach zagranicznych. Rozstrzygnięć Rady UE już teraz podejmowana jest w procedurach bez wymogu jednomyślności (kwestie związane ze wspólnym rynkiem, ale też np. temat „obowiązkowej solidarności” w polityce migracyjnej). Parlament Europejski chciałby jednak niemal całkowitego zlikwidowania prawa weta, w tym w polityce zagranicznej oraz podatków pośrednich i bezpośrednich. Europosłowie chcieliby inicjatywy prawodawczej, czyli złamania w tej kwestii obecnego monopolu Komisji Europejskiej. Budżet UE wynosi 1 procent unijnego PKB, więc zupełnie niedorzeczne jest mówienie o superpaństwie z takimi pieniędzmi – przekonywał podczas wczorajszej debaty belgijski liberał Guy Verhofstadt, główny autor przegłosowanego dziś sprawozdania o reformach traktatowych. Przylądek Północny (Nordkapp), wysunięty dalej na północ niż Nordkinn, leży na wyspie u wybrzeży Norwegii.

Neutralny początek handlu na giełdzie. Rynek czeka na dane z USA

Podobnego zdania był wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Przypomniał, że obecnie Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw w Europie. – Zdajemy sobie sprawę z wielu dobrodziejstw, jakie niesie dziś ze sobą nasze członkostwo we Wspólnocie – dodał. Konończuk podkreślił, że Unia Europejska to dziś bardzo ważna “gwarancja naszego bezpieczeństwa ekonomicznego”.

Polska wyjdzie z UE? “Najgorsze, co można sobie wyobrazić”

Wynika to głównie z wprowadzenia przez rządy – w reakcji na skok cen energii i wysokie koszty utrzymania – dalszych środków wsparcia fiskalnego, które będę stanowić ok. 0,7 pkt proc. Ta ostatnia wartość odzwierciedla nowe bodźce fiskalne zatwierdzone przez rządy w projektach budżetów na 2023. Po uwzględnieniu tych korekt łączne bodźce fiskalne związane z kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie, jakie włączono do projekcji, wzrastają w latach 2022–2023 do około 2% PKB. Ogólnie na podstawie obecnie zatwierdzonych środków rządowych przewiduje się, że mniej więcej jedna trzecia tych bodźców fiskalnych – zwłaszcza wydatki na skompensowanie wyższych cen energii i inflacji oraz w pewnym stopniu również zwiększenie potencjału obronnego – będzie nadal oddziaływać na budżet w 2024.

W dziedzinie środowiska oraz częściowych uprawnień m.in. W kwestii zdrowia czy też edukacji, a także zwiększenia obecnych uprawnień Brukseli m.in. Przykładowo, dotychczasowa – koordynowana na forum Rady UE – współpraca międzyrządowa co do wspólnych zamówień na uzbrojenie, w tym amunicję artyleryjską dla Ukrainy, miałaby zostać poddana standardowym unijnym procesom decyzyjnym. Jednak unijna „polityka zagraniczna”, która miałaby zostać objęta głosowaniami większościowymi, pozostałaby – w ścisłym znaczeniu traktatowym – dziedziną dość skromną.

Europa stoi przed tragicznymi wyborami – bezpieczeństwo i dobrobyt nie są już czymś oczywistym. Skończoność przestrzeni i czasu oznacza, że nie wszystko może zawsze być zrobione w tym samym czasie. Przejście od chorosu do toposu (w przestrzeni) i od chronosu do kaïrosu (w czasie) wymaga tego, co Arystoteles nazywa phronesis – mądrości i zdolności do osądu. Ta kategoria myślenia i działania odróżnia się od technè, „efektywnego działania” wiedzy praktycznej, rdzeń tego słowa odnajdziemy w technologii i technokracji. Podczas gdy brukselski aparat decyzyjny został zaprojektowany do tworzenia technicznego i regulacyjnego konsensusu, trzeba, aby podjął się wyzwań współczesnych czasów, przeszedł od wiedzy praktycznej do phronesis. Europejscy obywatele są niezmiennie zainteresowani udziałem i wkładem w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

  1. W słabnięciu inflacji cen żywności ważną rolę odgrywa też ustępowanie inflacji cen energii, biorąc pod uwagę presję na wzrost cen wynikającą ze skoku kosztów nakładów energetycznych, wciąż utrzymującego się w krótkim okresie.
  2. A spór – również z racji ruchów w polskim obozie rządzącym – eskalował już tak bardzo, że nawet kanclerz Angela Merkel, która wcześniej nierzadko miarkowała działania Brukseli wobec Polski, nie miała wielkiego pola manewru pod koniec swych rządów.
  3. LONDYN (Reuters) – Wtorkowe sesje w Europie rozpoczęły się od niewielkich zwyżek wywołanych wzrostami, które nastąpiły poprzedniego dnia na Wall Street.
  4. W ujęciu łącznym realny PKB ma się skurczyć o 0,2% w czwartym kwartale 2022 i o 0,1% w pierwszym kwartale 2023 (w porównaniu z projekcjami z września 2022 dynamikę PKB w obu kwartałach zrewidowano w dół o 0,1 pkt proc.).
  5. W najnowszym badaniu, którego wyniki opublikowano latem 2022 r., przeważają optymiści.

Kurczenie się popytu zewnętrznego wobec strefy euro w drugim półroczu 2022 osłabiło perspektywy eksportu strefy euro, mimo ustępowania zatorów podażowych i wcześniejszej deprecjacji euro. Terminy dostaw w dalszym ciągu się skracały, dzięki czemu poprawiły się warunki dostaw dóbr trwałego użytku i dóbr technologicznych, w tym półprzewodników, ale wynika to też z niższego popytu. Na 2023, po dwóch latach ożywienia po pandemii, oczekuje się obniżenia dynamiki wzrostu Ant IPO według liczb: Jest większy niż PKB Finlandii importu i eksportu strefy euro. Wiąże się to głównie ze spodziewanym niższym popytem na dobra trwałego użytku. Ożywienie w turystyce może nieco zwolnić, w związku ze słabnięciem stłumionego popytu oraz niekorzystnym oddziaływaniem wojny w Ukrainie i szoku energetycznego na zaufanie konsumentów i dochody do dyspozycji w krótkim okresie. Kontrybucja eksportu netto do dynamiki PKB ma być w 2023 neutralna, w 2024 lekko dodatnia, po czym w 2025 ponownie neutralna.

Dzisiejsze specjalne badanie Eurobarometr jest dostępne na dedykowanej stronie internetowej, która umożliwia dostęp do badań Eurobarometr i danych publikowanych przez obie instytucje od 1974 r. Wśród czterech najczęściej wymienianych wyzwań dla UE znalazły się nierówności społeczne (36%), bezrobocie (32%.) i kwestie związane z migracją (31%). Podobnie jak w przypadku globalnych wyzwań, również w przypadku wyzwań, przed którymi stoi UE, na wysokiej Dominic Raab wezwał do bojkotu G20 w związku z propozycją Arabii Saudyjskiej, by eksmitować plemię Beduinów z ojczyzny pozycji znalazły się kwestie związane ze środowiskiem i zmiana klimatu (32%). Porównywalne standardy życia (31%) i wspólna polityka zdrowotna (22%.) stanowią dwa najbardziej istotne aspekty dla przyszłości Europy. Europejczycy uważają również większą solidarność między państwami członkowskimi (21%) i niezależność energetyczną (20%.) za priorytety. Odbędzie się wydarzenie, w ramach którego obywatele zostaną poinformowani o postępach w tym zakresie.

Na dole tabeli mamy Cyfrowy Polsat, PGE, Pepco i CD Projekt. Bułgaria i Węgry są dwoma członkami UE, których europejskie nastroje są obecnie narażone na największe ryzyko, w Danii, Finlandii, Irlandii i Luksemburgu takie ryzyko jest minimalne. Analitycy ECFR podkreślają, że zarówno rząd, jak i ludność Polski wykazały się ogromną solidarnością z Ukraińcami. Polskie społeczeństwo wykazuje ponadto silne nastawienie proeuropejskie. Jednak istnieje „poważne ryzyko, że to ta solidarność i proeuropejskość będzie podważana” w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych i rosnących obaw o koszty utrzymania, co może doprowadzić do upolityczniania wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców.

Przedstawiciele panelu przedstawią zalecenia i poddadzą je pod dyskusję na kolejnej sesji plenarnej konferencji, która odbędzie się marca w Strasburgu. Wezmą w niej udział obywatele, przedstawiciele instytucji UE, parlamentów narodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem panelistów, UE powinna również wprowadzić ograniczenia na import z krajów, które nie spełniają kryteriów etycznych i środowiskowych, oraz wspierać za granicą wartości takie jak prawa człowieka i demokracja. Po wymianie poglądów na temat wszystkich aspektów migracji, paneliści zalecili środki mające na celu usunięcie jej przyczyn i uregulowanie jej w sposób humanitarny; lepszą integrację uchodźców i podział odpowiedzialności między wszystkie kraje UE. Patrząc z perspektywy dynamiki wewnętrznej UE sprawdzianem nowego politycznego otwarcia będą decyzje i inicjatywy dotyczące trzech wymiarów. „Nieszczęśliwa Unia” (John Peet i Anton La Guardia), „Niedoskonała Unia” (Loukas Tsoukalis), „Dlaczego nasza gospodarka i polityka są w fatalnym stanie” (Philippe Legrain) – to tylko niektóre tytuły opracowań podsumowujących stan Unii Europejskiej w przededniu tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na fali ogólnopolskiej dyskusji o euro pojawiło się kilka sondaży, które pokazywały niechęć Polaków do przyjmowania wspólnej waluty. Jednak głównym argumentem wza – różnie rozumianymi – zmianami ustrojowymiw Unii jest potrzeba dostosowania do rozszerzenia o Ukrainę (zapewne nie w tej dekadzie), Mołdawię, Gruzję oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Polski (podzielane przez polityków PiS i PO) przed próbą uzależnienia zgody na przyjęcie Ukrainy do Unii od uprzedniej zgody 27 państw Unii na reformy ustrojowe. Ale sprzeciw zadeklarował także Andrzej Halicki (PO) w imieniu – obejmującej PO i PSL – grupy polskiej we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. – Reformy są potrzebne, ale ten dokument nie jest potrzebny.

Kontrybucja przyrostu zapasów w tym kwartale była dodatnia, o czym świadczą wzrost wskaźnika PMI dotyczącego zapasów wyrobów gotowych i spadek liczby nowych zamówień. W sumie wzrost gospodarczy w drugim i trzecim kwartale był nieco wyższy, niż przewidywano w projekcjach z września 2022. Długo dyskutowana koncepcja europejskiej obrony[x] nigdy nie miała bardziej wyraźnego celu. Obrona Europy przed Rosją – nie tylko granic, ale gwarantowanych w ich ramach praw, swobód, wartości i zasad, jest dziś imperatywem podzielanym przez absolutną większość europejskiego elektoratu[xi] i decydentów politycznych. Zmiana postawy nie jest kontestowana w zauważalny ani znaczący sposób, dyskusje koncentrują się na tym “jak” się bronić a nie “czy”. Nawet jeśli bywa kwestionowana jako nowy priorytet, to ze świadomością że ostatecznie zmienić musi się Rosja a nie Europa.

Ta seria doświadczeń zmienia świadomość geograficzną i historyczną Europy. Pandemia wymusza na niej postkolonialne spojrzenie na Chińską Republikę Ludową, postatlantyckie spojrzenie na na Stany Zjednoczone oraz zredefiniowanie swojej pozycji oraz tożsamości kontynentalnej. Przeczytaj instrukcję, która pomoże ci odczytać treść mapy hipsometrycznej Europy.Mapy hipsometryczne przedstawiają ukształtowanie terenu; wysokości bezwzględne ukazano na nich za pomocą skali barw. Spróbuj podać nazwę każdego elementu, zanim pojawi się ona w kolumnie po lewej stronie.

Na pytanie “jakie skutki dla ciebie miałoby przyjęcie euro przez twój kraj” aż 59 proc. Przeciwnego zdania jest natomiast co trzeci ankietowany. Po raz pierwszy od 12 lat przeważały pozytywne odczucia względem akcesji do strefy euro. Proporcje jeszcze się rozjechały i wynoszą 58 do 38 proc. Przez lata w naszym społeczeństwie dominował strach przed euro, ale po przejęciu władzy przez PiS tendencja zaczęła się odwracać. Polaków twierdziło, że przyjęcie wspólnej waluty to katastrofa.

Bodaj po raz pierwszy Unia okazała się graczem naprawdę strategicznym, mimo że żadnej gotowej strategii konfrontacji z Rosją nie miała. Trudno za taką uznać dokument “Kompas strategiczny”[viii], ostatecznie przyjęty już w trakcie wojny, ale przygotowany w czasie i atmosferze, gdy perspektywy wojny nikt na poważnie w Zachodniej Europie nie dopuszczał. Dlatego słowa Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella, o że w reakcji na wojnę Unia dokonała szybkich działań i złamała liczne tabu[ix], są opisem rzeczywistości jaka nastąpiła pod wpływem dynamiki politycznej, a nie strategicznego namysłu.

Raport Parlamentu Europejskiego już we wrześniu 2020 r. Trafnie identyfikował znaczne oderwanie zakresu PESCO od kluczowych zdolności[xxxi], a gdyby powstał dziś, byłby jeszcze bardziej krytyczny. Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowatorskim i innowacyjnym procesem oddolnym, który umożliwił Europejczykom Dow Jones pod ciśnieniem po Surging wczoraj wypowiedzenie się na temat tego, czego oczekują od Unii Europejskiej. W konferencji tej uczestniczyli obywatele UE o różnym pochodzeniu geograficznym i społeczno-ekonomicznym, o różnych poziomach wykształcenia, w różnych wieku oraz różnych płci, a kluczową rolę odegrali w niej młodzi Europejczycy.

Sąd przychylił się do wniosku o areszt tymczasowy dla byłego sędziego, który uciekł na Białoruś. Trzeba spodziewać się też europejskiego nakazu aresztowania. Przywódcy Rosji i Chin rozmawiali w Pekinie o wojnie nad Dnieprem. Żaden z pisanych tam scenariuszy nie będzie po myśli Ukrainy. Z OpenAI, czołowej firmy w dziedzinie konwersacyjnej sztucznej inteligencji, odszedł właśnie Ilya Sutskever, współtwórca ChatGPT. Ale nie jest jedyny – firmę opuścił niespodziewanie też szef działu bezpieczeństwa Jan Leike.

Przewiduje się, że w 2023 roczna dynamika gwałtownie się obniży zgodnie z zakładanymi spadkami cen ropy i innych surowców oraz w związku z ustępowaniem zatorów w podaży importowanych czynników produkcji. Średnia stopa inflacji HICP według projekcji w 2022 wyniesie 8,4%, a następnie obniży się do 6,3% w 2023, 3,4% w 2024 i 2,3% w 2025. Taka ścieżka inflacji ogółem wynika ze słabnącej w różnym stopniu rocznej dynamiki wszystkich głównych składowych (wykres 6). W szczególności inflacja cen energii w 2023 gwałtownie spadnie, co znacznie przyczyni się do obniżenia się stopy inflacji ogółem z 10% na koniec 2022 do 3,6% w ostatnim kwartale 2023. Ta składowa pozostanie jednak ważnym czynnikiem powodującym utrzymywanie się inflacji ogółem w 2024 znacznie powyżej celu inflacyjnego EBC.