Broj: 05-709/21

Dana, 05.05.2021. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20-prečišćen tekst i 11/20), člana 136. Pravila Javne ustanove Mješovita srednja škola  Živinice, a u skladu sa članom 5. Pravilnika o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/13), Nastavničko vijeće Javne ustanove Mješovita srednja škola  Živinice na sjednici održanoj  04.05.2021. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju

O G L A S A

za izbor učenika generacije Javne ustanove Mješovita srednja škola Živinice

u školskoj 2020/2021. godini

 Učenikom generacije završnog razreda može biti proglašen učenik koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da je tokom trogodišnjeg ili četverogodišnjeg školovanja po odgovarajućem Nastavnom planu i programu postigao odličan uspjeh u učenju u svim razredima (minimalan prosjek općeg uspjeha u svakom razredu 4,8),
 • da je u toku školovanja imao primjerno vladanje u svim razredima srednje škole,
 • da je u toku školovanja imao zapažene rezultate u slobodnim aktivnostima, takmičenjima, smotrama i drugim vannastavnim aktivnostima.

Prilikom vrednovanja za izbor učenika generacije vrednuju se rezultati postignuti u radu sekcija predviđenih Godišnjim programom rada škole, takmičenja u znanju i stvaralaštvu iz pojedinih predmeta i osvojene nagrade na takmičenjima, učešće i osvojene nagrade na konkursima u oblasi likovnog, muzičkog, jezičkog i tehničkog stvaralaštva, te sportskim aktivnostima.

Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:

 • uspjeh u učenju i vladanju u toku srednjeg školovanja;
 • aktivnosti i doprinosi u radu sekcija škole;
 • uspjeh u takmičenjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta, na konkursima, revijama, smotrama, izložbama i sportskim takmičenjima;
 • rukovođenje odjeljenskom zajednicom;
 • rezultati postignuti u vannastavnim aktivnosima;
 • vanškolske aktivnosti, volontiranje (sportske, kulturne, društvene, humanitarne aktivnosti, te rad u nevladinim organizacijama);
 • kursevi informatike, stranih jezika i slično;
 • završena srednja umjetnička škola.

Prijavljivanjem na Oglas, pravo da bude izabran ima svaki učenik koji ispunjava navedene uslove.

Svoje prijave i dokumentaciju, kojom kandidati dokazuju ispunjavanje gore navedenih uslova, dostavljaju se na proptokol škole, kancelarija broj: 33. u periodu od 8,00 sati do 13,00 sati.

       Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Javne ustanove Mješovita srednja škola Živinice,  dana 05.05.2021. godine i trajat će sedam dana od dana objavljivanja.

    Direktor škole:

Havušić Osman, dipl.med.tehničar