ORGANIZACIJA STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI

 

Naziv 1.Stručni aktiv jezika-13
Predsjednik Senija Jagodić
Članovi Samira Ramić, Suada Butković, Almira Mešić, Subhija Aščić, Alma Šahbegović, Mirsada Šljivić, Fahreta Podgorčević, Mela Čeliković-Tatjana Todorović, Ilvana Kitić Kijametović-Azemina Suljić, Saida Selimović, Adnana Aščić, Anel Kovačević
   
Naziv 2.Stručni aktiv matematike i fizike-9
Predsjednik Edisa Dugalić
Članovi Behija Nasupović, Edis Čičkušić, Mahir Rakovac, Halid Puzić, Semir Bojić, Mersiha Halilčević, Almir Žigić, Melisa Begić
   
Naziv 3. Stručni aktiv hemije, biologije i frizerske struke-10
Predsjednik Elmedina Trakić
Članovi Selma Beširović, Vanesa Kamberović, Advija Pepić, Elvir Dizdarević, Vera Pavičić, Zehrina Karić,  Samira Hurić, Hisma Jagodić, Sabina Puzić
   
Naziv 4.Stručni aktiv medicine-11
Predsjednik Aida Alibašić
Članovi Azra Mehić, Edina Bandović Suljić, Danira Divković, Osman Havušić, Eldina Umihanić-Mirsada Vrtagić, Sanela Kahrimanović, Fata Ikanović, Jasmina Memišević, Enisa Halilović, Ibro Ćasurović-L
   
Naziv 5.Stručni aktiv tjelesnog i zdravstvenog odgoja-6
Predsjednik Eldin Salihović
Članovi Zehrudin Jašarević, Admir Lolić, Osman Tulumović, Nehrudin Goletić, Biljana Ristić
   
Naziv 6.Stručni aktiv društvenih nauka i ekonomike-10
Predsjednik Hamzalija Bajrić
Članovi Zehudin Maslić, Esma Šehić, Muamera Čamdžić, Senada Ćasurović, Muhamed Dedić, Ivana Mijatović, Igor Primorac, Amra Mujkić, Mesad Hasičić
   
Naziv 7.Stručni aktiv mašinstva-12
Predsjednik Amir Brkić
Članovi Rasim Jusić-Kemal Džinić-Ernad Šišić, Jasmina Fočić, Muharem Umihanić, Sabiha Mujčinović, Mevludin Mešanović, Mehdin Mujanović, Mugdim Hadžić, Vanes Mešić, Ismet Husić, Adnan Mahmuzić
   
Naziv 8.Stručni aktiv elektrotehnike-13
Predsjednik Damir Paočić
Članovi Halid Alibašić, Milo Mišković, Mirsad Ibrahimović, Sandra Jeleč Blagojević, Ibro Ćasurović, Osman Jahić, Midhat Umihanić, Ilija Lučić, Hamdo Salkić, Fadil Šabačkić, Inela Ikanović, Sakib Kalajac
   
Naziv 9.Stručni aktiv drvoprerade i šumarstva-8
Predsjednik Elfa Aljić
Članovi Fahrudin Pašić, Meho Hodžić, Vehbija Hadžiabdić, Muhamed Šarac, Dževad Redžić, Iljaz Redžić, Mehmedalija Bojagić
   
Naziv 10.Stručni aktiv poljoprivrede-7
Predsjednik Fatima Hadžikić
Članovi Hidajet Aljić, Advija Čaušević, Nijaz Hamzić, Ilija Maričević, Mirzeta Kamberović, Zijad Čaušević-Abdel Hamzagić