Prema godišnjem nastavnom planu i programu za školsku 2017/2018 godinu u okviru predmeta Praktična nastava/ laboratorijski rad  za učenike trećeg razreda elektrotehničke škole – zanimanje tehničar energetike planirana je stručna posjeta RMU “Đurđevik” – PK Višća u Višći.

Na osnovu dobijene saglasnosti od RMU “Đurđevik” posjetu sa učenicima IIIel1 razreda smo obavili 05.12.2017. godine. U pratnji učenika IIIel1 su bili predmetni nastavnici: Ćasurović Ibro dipl.ing.el. i Salkić Hamdo dipl.ing el.

U okviru posjete bili smo u TS 35/6 kV , 4x 4 MVA “Višća” i u radionici PK “Višća” u Višći.

U TS “Višća” učenici su upoznati sa značajem ove TS za potrošače PK “Višća”, sa opremom i načinom rada pomenute trafo stanice i načinom napajanja električnom energijom sa 35 kV-ne strane.

U radionici  PK “Višća” u Višći učenici su upoznati sa načinom opravke električnih mašina u radionici. Imali su priliku vidjeti otvorene mašine kao što su: Generator istosmjerne struje, Elektromotorni točak istosmjerne struje, Sunhroni motor i Asinhrone motore.

Prilikom ove stručne posjete učenici su upoznati sa opremom i mašinama koji se obrađuju, osim u pomenutom nastavnom planu i program Praktična nastava/laboratorijski rad , i u nastavnim planovima i programima za predmete : Električne mreže, Elektroenergetska postrojenja, Električne mašine, Zaštita EES, Električna mjerenja, Elektromotorni pogoni.

Posjeta je obavljena bez bilo kakvih problema.

Zahvaljujemo se Rukovotsvu i Radnicima RMU “Đurđevik” na susretljivosti.