U srijedu , 04.12.2019. godine čenici III el1   su , zajedno sa nastavnicima  Paočić Damirom dipl.ing. el.teh. i Salkić Hamdom  dipl.ing.el.teh. u okviru NPP za predmet Praktična nastava/ laboratorijski rad,  posjetili elektroenergetsko postrojenje TS ( tansformatorsku stanicu)  380/220/110 kV, 1100 MVA “Ljubače” vlasništvo Elektroprenos BiH , podružnica Tuzla.

Pri dolasku radnici  pomenutog privrednog subjekta su nam zaželjeli srdačnu dobrodošlicu i predložili su nam obilazak postrojenja i objekata u dvije grupe.

Jedna grupa učenika ( naizmjenično) posjetila je  komandni i dispečerski  dio u objektu gdje uklopničari i dispečeri  daljinski manipulišu elektroenergetskim postrojenjem. Tu su učenici upoznati sa načinom rada dispečerske službe u redovnim i vanrednim okolnostima.

Druga grupa učenika  posjetila je vanjsko elektroenergetsko postrojenje i upoznata je sa funkcionalnim radom transformatorske stanice. Imai  su priliku da se upoznaju sa energetskim transformatorima: 380/220 kVA, 400 000 kVA ( dva energetska transformatora) ; 220/110 kV, 150 000 kVA ( dva energetska transformatora) i 35/0.4 kV 160 kVA (dva energetska transformatora).

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa visokonaponski prekidačima, VN rastavljačima, VN naponskim mjernim transformatorima, VN strujnim mjernim transformatorima, katodnim odvodnicima; sabirničkim vodovima, transformatorskim poljima , dalekovodnim poljima  i izlazima električne energije iz TS preko dalekovoda 380 kV; 220 kV; 110 kV.

Učenici su upoznati sa načinom rada, upravljanja, kontrole i sistema zaštita u gore pomenutom postrojenju.

Domaćini, koji su bili zaduženi za obilazak TS su veoma zadovoljni sa znanjem i ponašanjem naših učenika.