U sklopu stručnog usavršavanja nastavnika/ica u toku mjeseca januara, dana 10.01.2019. godine održano je stručno usavršavanje na temu „Izrada prilagođenih planova i programa za učenike sa posebnim potrebama“. Stručnom usavršavanju je prisustvovalo 48 nastavnika/ica naše škole, a predavači su bili pedagog škole Lejla Burgić i voditelj odjela za dokumentaciju i edukativnu inovaciju Selma Hodžić.

Predavači su imali za cilj da nastavnike/ce naše škole upoznaju  sa terminom  ”učenici sa posebnim potrebama”,  šta označava pojam „teškoća u razvoju“ te kakva je uloga djece sa posebnim potrebama u društvu i u školi. Kada se govori o djeci sa teškoćama u razvoju treba napomenuti da teškoće mogu biti urođene i stečene. To mogu biti različite vrste i stupnjevi oštećenja sluha, vida, teškoće u govoru, invaliditet,  intelektualne teškoće, različita oštećenja mozga koja se manifestiraju u otežanoj sposobnosti kretanja i oštećenju mišića i živaca (cerebralna paraliza) ili problemi  u komunikaciji i nesposobnosti savladavanja društvenih vještina (autizam).

Posebne potrebe djeteta  se prema Programskom usmjerenju mogu izražavati kao: potencijalne, prolazne i trajne. Važno je naglasiti da sva djeca imaju svoje potrebe koje su individualne i koje su drugačije od potreba druge djece,  a takav slučaj je i sa djecom sa posebnim potrebama. I oni, kao i sva ostala djeca imaju pravo na  igru, druženje, izbor, osamu, različitost, uvažavanje, osobnost i zadovoljavanje primarnih i posebnih potreba, fizioloških, potreba za sigurnošću, za pripadanjem, za ljubavlju, za poštovanjem, za samoostvarenjem itd.

Pored toga, na današnjem stručnom usavršavanju bilo je govora i o Zakonu o srednjem odgoju i obrazovanju. Samo dva člana (Član 65 i 66.) u Zakonu o srednjem odgoju i obrazovanju se bave pitanjem učenika sa posebnim potrebama. Nakon što je urađen teorijski uvod u današnju temu, te nakon što je tema sagledana iz perspektive zakona, predavači su prešli na praktična iskustva. Pedagogica  škole je predstavila trenutno stanje učenika sa posebnim potrebama u našoj školi, koji ciljeve i rezultate su do sada ostvareni, te koje su to teškoće sa kojima se nastavnici susreću  u svom radu sa  djecom sa posebnim potrebama. Selma Hodžić, voditeljica odjela za dokumentaciju i edukativnu inovaciju,  iznijela je svoja iskustva, te kroz diskusiju pokušala da odgovori na sva postavljena pitanja. Najviše je bilo pitanja koji se odnose na direktan rad sa učenicima, te kako prevazići probleme  na koje nastavnici nailaze, kako olakšati izradu prilagođenih planova i programa i tko sve mora biti uključen u izradu istih.