JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA

            Ž I V I N I C E

Broj: 03-2976 /19.

Živinice, 01.10.2019.god.

 

Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju («Sl. novine TK- a» broj: 17/11, 9/15, 6/16 i14/18), člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl. novine TK-a 9/15), člana 111. Pravila JU Mješovita srednja škola Živinice i Rješenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona o upisu organizatora obrazovanja odraslih Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice broj: 10/1-38-034879-2/15 od 04.12.2015. godine, Odluke Školskog odbora broj: 02-2944/19  od 27.09.2019. godine, JU Mješovita srednja škola Živinice  raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

Za upis polaznika u školsku 2019/2020. godinu

I

 1. a) Za stručna zvanja

– Tehničar energetike…………………………………………………………..   20 polaznika

– Mašinski tehničar……………………………………………………………….. 10 polaznika

– Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje …………………………10 polaznika

– Poljoprivredni tehničar    ……………………………………………………….10 polaznika

– Tehničar finalne obrade drveta…………………………………………….. . 5 polaznika

– Tehničar za obradu drveta – programer na CNC mašinama ……………15 polaznika

– Šumarski tehničar ……………………………………………………………….20 polaznika

– Medicinska sestra/tehničar…………………………………………………… 50 polaznika

 1. b) Za zanimanja

– Elektroinstalater………………………………………………………………..10 polaznika

– Električar    ………………………………………………………………………10 polaznika

– Zavarivač ………………………………………………………………………  20 polaznika

– Bravar …………………………………………………………………………….10 polaznika

– Instalater centralnog grijanja…………………………………………………15 polaznika

– Automehaničar …………………………………………………………………15 polaznika

– Ratar- povrtlar ………,………………………………………………………. …5 polaznika

– Cvjećar –vrtlar ………………………………………………………………….. 5 polaznika

– Voćar- vinogradar ……………………………………………………………..  5 polaznika

– Stolar ……………………………………………………………………………… 10 polaznika

– Tapetar …………………………………………………………………………… 15 polaznika

– Frizer – vlasuljar ………………………………………………………………..20 polaznika

 1. c) Majstor stolar – programet na CNC mašinama – V stepen ….15 polaznika

II

U program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno predhodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status učenika ili studenta.

III

Broj Rješenja o odobravanju izvođenja programa 10/1-38-034879-2/15 od 21.12.2015. godine.

JU Mješovita srednja škola Živinica (Oranizator obrazovanja odraslih) upisana je u Registar organizatora obrazovanja odraslih u Knjigu I redni broj 15 na strain 15, Službene novine TK broj: 10/16.

 1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA ZAVRŠAVANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA POLAZNIKA

Programi obrazovanja odraslih izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno – konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja obrazovanja redovnih učenika.

Izvođenje programa dokvalifikacije i prekvalifikacije polaznika traje najmanje šest (6) mjeseci.

Škola organizuje u toku školske godine tri redovna ispitna roka: januarski, junski i avgustovski ispitni rok, a po potrebi  i jedan vanredan rok koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši s u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

 1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja odraslih utvrđena je Odlukom Školskog odbora o visini cijena obrazovanja odraslih i intelektualnih usluga sukladno Cjenovniku obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja i nauke TK-a.

Svakom polazniku uručuje se Rješenje o utvrđenoj razlici visine troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za upis kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole),
 2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi- za kandidate sa osnovnom školom (original Ili duplikat),
 3. Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole i svjedodžbu o završenoj srednjoj školi/diploma- za prekvalifikaciju (original ili duplikat),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih- original ili ovjerena kopija,
 5. Kopija lične karte,
 6. Cipsov obrazac o mjestu prebivališta,
 7. Dokaz o uplati upisnine (podaci o uplati su u školi).

 

Kandidati za sticanje zvanja majstora treba da imaju diplomu o stečenom zanimanju KV radnika i najmanje dvije godine prakse u struci.

III

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave , odnosno do popune upražnjenih mjesta po raspisanom Konkursu.

Prijem dokumentacije vrši se u kancelariji broj: 33 u vremenu od 9,00- 13,00 sati.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj: 035/772-611.